Про компанію

ПрАТ «Мелітопольгаз- підприємство, що здійснює діяльність з розподілу природного газу на підставі ліцензії , всім категоріям споживачів на території  м.Мелітополя, пгт Приазовське, пгт.Веселе, а також Мелітопольського, Приазовського, Веселівського районів.

 

Основi функцii ПрАТ "Мелітопольгаз"

 

Основними функціями ПрАТ «Мелітопольгаз» (як Оператора  газорозподільної мережі) є:

 • забезпечення розподілу природного газу від місць його надходження в газорозподільні мережі з газотранспортної системи та з інших джерел до споживачів природного газу з урахуванням його якісних і фізико-хімічних характеристик та потреб цих споживачів;
 • забезпечення оперативно-диспетчерського управління газорозподільної мережі та планово-профілактичних і аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах газорозподільної мережі  з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки;
 • забезпечення максимальної економічності, оптимальних режимів та надійності роботи газорозподільної мережі, розробка оптимальних технологічних режимів роботи газорозподільної мережі для безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів;
 • забезпечення організації та реєстрації взаємовідносин суб’єктів ринку природного газу, які підключені до/через газорозподільні мережі  та співпрацюють з ним, при забезпеченні розподілу природного газу газорозподільної мережі ;
 • виконання договірних зобов’язань при розподілі (споживанні, передачі) природного газу газорозподільної мережі;
 • своєчасне інформування суб’єктів ринку природного газу про відхилення технологічних режимів роботи газорозподільної мережі, що можуть вплинути на режим газоспоживання (обмеження обсягів тощо), та вжиття заходів щодо їх ліквідації;
 • забезпечення контролю якості фізико-хімічних характеристик та показників природного газу, який передається до/з газорозподільної мережі ;
 • забезпечення комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, в газорозподільній мережі;
 • забезпечення приєднання об’єктів замовників до газорозподільної мережі , що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, за їх зверненням та за умови дотримання вимог діючого  законодавства ;
 • забезпечення балансування між об’ємами і обсягами передачі природного газу до газорозподільної мережі та об’ємами і обсягами передачі природного газу з газорозподільної мережі  (споживачам, для транзиту в інші ГРМ);
 • формування добових, декадних, місячних, квартальних та річних показників фактичного об’єму та обсягу передачі (розподілу, споживання) природного газу по об’єктах суб’єктів ринку природного газу, які знаходяться на ліцензованій території Оператора ГРМ;
 • співпраця з операторами суміжних систем з метою надійного та ефективного функціонування газорозподільної мережі ;
 • дослідження потреб споживачів (замовників), у тому числі різних галузей економіки, в природному газі для здійснення підготовки планів розвитку та розбудови газорозподільної мережі.

   

 

Cклад газорозподільної мережі

 

До складу газорозподільної мережі ПрАТ «Мелітопольгаз» входять споруди і пристрої на газопроводах від місця надходження природного газу в ГРМ до пунктів призначення і зокрема включають:

 • газопроводи, підземні та  надземні, високого, середнього та низького тиску-1305 км;
 • обладнання для зниження тиску і підтримання його на заданому рівні, зокрема ГРП та ШРП-332 шт., комбіновані будинкові регулятори тиску - 27 тис.шт.;
 • установки електрохімічного захисту від корозії- 90 шт.;
 • лінії технологічного зв’язку, споруди, обладнання автоматизованих систем контролю та управління технологічними процесами;
 • переходи через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, канали тощо);
 • будівлі та споруди для забезпечення експлуатації та оперативного обслуговування газорозподільної мережі ;
 • споруди газорозподільних мереж, зокрема колодязі, запірна арматура, компенсатори, конденсатозбірники, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти, футляри, розпізнавальні і сигнальні знаки тощо.

 

Надійнiсть та безпека

 

ПрАТ «Мелітопольгаз» для  надійної та безпечної експлуатації газорозподільної системи:

 • забезпечує запобіжні заходи безаварійної експлуатації газорозподільної мережі;
 • розробляє та впроваджує плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
 • готує та узгоджує в рамках укладених договорів (технічних угод) з операторами суміжних систем, газодобувними підприємствами та виробниками інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені до газорозподільної мережі , план дій на випадок виникнення перебоїв в роботі суміжних систем;
 • підтримує та розширює автоматизовані системи контролю і управління технологічними процесами з метою можливості оперативного реагування на загрози, які можуть виникнути в газорозподільній системі;
 • підтримує технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об’єктів згідно з вимогами законодавства, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення аварії негайно розпочинає дії, направлені на її усунення;
 • провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи, підготовлює та впроваджує інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи.